Podmienky parkovania

Podmienky parkovania

Cenník parkovania

Rezervácia parkovacieho miesta nie je možná.

Letisko Sliač nezaručuje trvale voľné parkovacie miesta.

V kompetencii letiska Sliač nie je poskytovať informácie o voľných parkovacích miestach (obvykle sú k dispozícii voľné parkovacie miesta). 

Parkovanie

Za parkovanie môžete platiť priamo na letisku prostredníctvom parkovacieho automatu, ktorý sa nachádza pri odletovom termináli. Parkovací automat prijíma iba hotovosť v nomináloch: 50,- 20,- 10,- 5,- 2,- 1,- a 0,50 EUR.

CENNÍK PARKOVACÍCH SLUŽIEB:

 

Prvých 30 minút zadarmo

Každá ďalšia začatá hodina .......1 EUR

1 deň (0-24 hod.) .......................8 EUR

2-7 dní .......................................28 EUR

8-10 dní .....................................35 EUR

11-12 dní....................................40 EUR

13-15 dní....................................46 EUR

Každý ďalší deň..........................4 EUR

 

Osoby telesne postihnuté alebo so zníženou pohyblivosťou, v takto označenom motorovom vozidle majú vyhradené parkovacie miesta  pri odletovom termináli. Tieto miesta sú zadarmo.

 

PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽBY PRE CESTUJÚCICH 

v areáli verejného parkoviska letiska

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

pre parkovanie na Letisku Sliač

 

1. PREVÁDZKOVATEĽ: Letisko Sliač, a.s.

2. LOKALITA verejný parkovací areál Letiska Sliač, a.s.

3. POČET

  • osobné automobily: 160 
  • parkovacie miesta pre osoby so zdravotným postihnutím: 7
  • parkovanie pre autobusy: 2

4. PREVÁDZKOVÁ DOBA:    PONDELOK – PIATOK                     24H

                                         SOBOTA, NEDEĽA, sviatky              24H

5. SYSTÉM PARKOVANIA

Vjazd vozidla:

-         vodič zastaví pred rampou pri vjazdovom termináli, rampu otvorí stlačením tlačidla pre výdaj parkovacieho lístka a vydaný parkovací lístok si prevezme a odloží na miesto mimo dosahu slnečných lúčov, aby termo-lístok nevybledol a údaje z neho sa nestratili 

-         zaparkuje vozidlo na vybranom parkovacom mieste a parkovací lístok umiestni v tieni, aby zabránil jeho vyblednutiu

-         rýchlosť jazdy na parkovisku je max. 10 km/hod

Platenie parkovného:

-         za parkovanie sa platí v automatickej pokladni, ktorá je umiestnená pri odletovom termináli

-         pred odchodom z parkoviska vodič vloží parkovací lístok do terminálu automatickej pokladne, kde sa vypočíta čas parkovania a suma

-         zaplatí príslušnú hotovosť vložením peňazí do automatickej pokladne (pokladňa prijíma papierové nominály do hodnoty 50,- EUR a mince v hodnote 2,- EUR1,- EUR a 0,50 EUR)

-         po zaplatení terminál vydá potvrdenie o zaplatení parkovného

-         od tohto času začína plynúť 15 min.- čas na opustenie parkoviska

-         za stratu parkovacieho lístka sa účtuje poplatok vo výške 50,00 EUR.

Výjazd vozidla:

-         vodič zastaví pred rampou a doklad o zaplatení vloží do výjazdového terminálu, čím sa rampa otvorí a odíde vozidlom z parkoviska

-         vodič, ktorý zabudol zaplatiť parkovné a zistí to až pri výjazdovej závore, nesmie odstaviť vozidlo na výjazde 

Pohyb osôb na parkovisku, nesúvisiaci s užívaním parkoviska NIE JE POVOLENÝ.

Na parkovisku je prevádzka upravená dopravným značením a zákazník je povinný dodržiavať v plnom rozsahu ustanovenia zákona č. 315/1996/Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. 

6. PARKOVNÉ: 

PON-NE, sviatky:   

Prvých 30 minút zadarmo

Každá ďalšia začatá hodina ........1 EUR

1 deň (0-24 hod.) .......................8 EUR

2-7 dní .......................................28 EUR

8-10 dní .....................................35 EUR

11-12 dní....................................40 EUR

13-15 dní....................................46 EUR

Každý ďalší deň...........................4 EUR

 

 

Osoby telesne postihnuté alebo so zníženou pohyblivosťou, v takto označenom motorovom vozidle majú vyhradené parkovacie miesta  pri odletovom termináli. Tieto miesta sú zadarmo.

I. PODMIENKY PARKOVANIA

1. Tento prevádzkový poriadok stanovuje podmienky dočasného parkovania pre motorové osobné vozidlá v lokalite spoplatneného parkovania na určených parkovacích miestach Letiska Sliač, s prevádzkou zabezpečenou úhradou parkovného v  parkovacom automate a vydáva sa na základe prijatých prevádzkových podmienok.

2. Parkovacie miesta sú určené pre dočasné parkovanie motorových vozidiel všetkých návštevníkov letiska a cestujúcich využívajúcich služby Letiska Sliač.

3. Parkovanie a státie motorových vozidiel v lokalite spoplatneného parkovania je povolené len osobným motorovým vozidlám. Užívať parkovacie miesto môže len vodič, ktorý akceptuje tento prevádzkový poriadok, čím sa uzatvára dohoda o poskytovaní parkovacieho miesta.

4. Parkovacie miesta sú označené vodorovným dopravným značením, zvislými dopravnými značkami a s dodatkovým označením, ktoré informuje o čísle parkovacieho miesta.

5. Ak vozidlo odstavené mimo vyznačených parkovacích miest tvorí prekážku cestnej alebo pešej doprave, prevádzkovateľ ho môže dať odviezť a to na náklady a riziko držiteľa vozidla.

6. V prípade, že vodič poruší zmluvný vzťah (dohodu) alebo tento prevádzkový poriadok  podstatným spôsobom, má prevádzkovateľ právo na náklady vodiča odtiahnuť vozidlo.

7. Za účelom zabezpečenia splatnej (finančnej) pohľadávky voči vodičovi vzniknutej v súvislosti s parkovaním vozidla vodiča (cena za parkovanie, náhrada nákladov vynaložených na odtiahnutie vozidla  a pod.) patrí prevádzkovateľovi zádržné právo k parkovanému vozidlu vodiča, a to i v prípade, že vozidlo nepatrí vodičovi, ale tretej osobe. Prevádzkovateľ v takomto prípade oboznámi vodiča  o zadržaní vozidla a o dôvodoch zadržania, pričom je oprávnený vlastnými prostriedkami zabrániť odjazdu vozidla. Zádržné právo zanikne uspokojením zabezpečenej pohľadávky alebo poskytnutím dostatočnej zábezpeky.

8. Lokalita spoplatneného parkovania je monitorovaná a nie je strážená a prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za poškodenie, zničenie alebo stratu motorových vozidiel a vecí z vozidiel počas parkovania.

9. Vodič (vrátane všetkých osôb v motorovom vozidle) je povinný starať sa o to, aby na majetku prevádzkovateľa nevznikla škoda, pričom zodpovedá za všetky škody spôsobené ním alebo jeho vozidlom na majetku prevádzkovateľa.

II. POVINNOSTI UŽÍVATEĽOV PARKOVACÍCH MIEST

1. Vodič je povinný uhradiť parkovné ako cenu za službu.

2. Pri zaparkovaní vozidla vždy riadne uzavrieť a uzamknúť vozidlo a zabezpečiť ho proti samovoľnému uvedeniu do pohybu a parkovať iba na jednom parkovacom mieste.

3. Dodržiavať tento prevádzkový poriadok ako aj všetky výstražné nápisy, dopravné značky a upozornenia. Zároveň dodržiavať čistotu a poriadok ako aj všetky bezpečnostné a požiarne predpisy.

4. Parkovacie miesto užívať len pre vozidlo v technicky prevádzkyschopnom stave a parkovať len na vyznačenom parkovacom mieste.

5. Strpieť výkon čistenia a údržby priestorov v lokalite  spoplatneného parkovania a za týmto účelom spôsobené dočasné obmedzenie užívania parkovacích priestorov.

6. V prípade zistenia poruchy parkovacieho automatu túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť prevádzkovateľovi.

III. POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA PARKOVISKA

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať čistotu a poriadok na parkovisku vrátane zimnej údržby, odstrániť všetky prekážky, ktoré môžu mať vplyv na plynulú prevádzku parkoviska.

IV. KONTROLA

1. Prevádzkovateľ a Policajný zbor sú oprávnení vykonávať kontrolu užívania parkovacích miest.

2. Pri zistení porušenia parkovacieho poriadku je prevádzkovateľ oprávnený upozorniť vodiča, opakovane ho vyzvať k náprave, prípadne dať pokyn na jeho odtiahnutie certifikovanou odťahovou službou na náklady užívateľa.

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

1. Tento prevádzkový poriadok bol schválený na zasadnutí Predstavenstva spoločnosti Letisko Sliač, a.s. a nadobúda účinnosť od 01.06.2015.

V prípade nutnosti doplňujúcich informácií alebo ďalších otázok k téme parkovania nás prosím kontaktujte na tel. čísle 0948 441 194.

Návrat hore