VýzvyOznámenia o zadaní zákazky - Výzva na predkladanie ponúk

V rámci postupu verejného obstarávania spoločnosti Letisko Sliač a.s. ako verejného obstarávateľa podľa paragrafu § 8 ods. 5 zákona č. 343/2015  o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v rámci zadávania zákaziek s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. a podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska v zmysle § 113 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z.

a interného postupu obstarávania spoločnosti Letisko Sliač a.s. ako obstarávateľa podľa § 9 ods. 9 písmeno c.) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní sú zverejňované výzvy na predkladanie ponúk -  prieskum trhu.

 

Výsledky  verejného obstarávania nájdete v podsedkcií verejné obstarávanie.

 

  

Aktuálne výzvy / oznámenia o zadaní zákazky:

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Rekonštrukcia technologickej časti palivového hospodárstva – daňový sklad na letecké palivo Jet A1 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Rekonštrukcia technologickej časti palivového hospodárstva – daňový sklad na letecké palivo Jet A1 

 

Ukončené výzvy:

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Rekonštrukcia technologickej časti palivového hospodárstva – daňový sklad na letecké palivo Jet A1 - ZRUŠENÉ

Call for submission of tenders - Reconstruction of technological part of fuel management – tax warehouse for aviation fuel Jet A1

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Ťahač letiskových pozemných zariadení (Pushback)

Príloha k výzve - cenový rozpis - Ťahač letiskových pozemných zariadení (Pushback)

Call for submission of tenders - Towing unit of airport ground devices / equipment (Pushback)

Annex - price list - Towing unit of airport ground devices / equipment (Pushback)

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Štartovacie zariadenie lietadiel stlačeným vzduchom (ASU Jet Starter) 

Príloha k výzve - cenový rozpis - Štartovacie zariadenie lietadiel stlačeným vzduchom (ASU Jet Starter)

Call for submission of tenders - Aircraft start unit with compressed air (ASU Jet Starter)

Annex - price list - Aircraft start unit with compressed air (ASU Jet Starter)

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Rozmrazovacie a protinámrazové zariadenie lietadiel (De-Icer, Anti–Icer) - ZRUŠENÉ

Príloha k výzve - cenový rozpis - Rozmrazovacie a protinámrazové zariadenie lietadiel (De-Icer, Anti–Icer)

Call for submission of tenders - De-icing and anti-icing device for aircrafts (De-Icer, Anti-Icer)

Annex - price list - De-icing and anti-icing device for aircrafts (De-Icer, Anti-Icer)

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na obstaranie zákazky ,, Výber nezávislého externého audítora na audit účtovnej závierky spoločnosti Letisko Sliač, a.s. na rok 2017

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky- Odborné prehliadky, odborné skušky vyhradených elektrických zariadení a revídzie elektrického ručného náradia a revízie elektrických spotrebičov v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z.

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na obstaranie zákazky: Oprava biodiskovej čističky odpadových vôd BDČ 12

  

Výzva na predloženie cenovej ponuky  na Realizátora  verejného obstarania dodávateľa tovaru ­-

Plniaca cisterna pre plnenie lietadiel leteckým palivom JET A1

 

Výva na predloženie cenovej ponuky na obstaranie zákazky ,, Výroba a montáž posuvno-skladacích hangárových vrát so spodným a horným vedením a mechanickým zatváraním"  

  

Výzva na predloženie cenovej ponuky na obstaranie zákazky ,,Výroba a dodanie zariadenia do ženskej šatne"

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na obstaranie zákazky ,, Výber nezávislého externého audítora na audit účtovnej závierky spoločnosti Letisko Sliač, a.s. na rok 2015

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Verejné obstaranie na realizátora verejného obstarávania - Dodávateľ rekonštrukcie skladu leteckých pohonných hmôt letiska Sliač“

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie diela - Rekonštrukcia skladu leteckých pohonných hmôt letiska Sliač“

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na verejné obstarávanie predmetu zákazky - Výroba kancelárskeho nábytku pre špeciálne pracoviská letiska Sliač 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na verejné obstarávanie predmetu zákazky - Rekonštrukcia nevyhovujúceho stavu elektroinštalácie administratívnej budovy letiska Sliač 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na verejné obstarávanie predmetu zákazky - Doplnenie stávajúceho kamerového systému 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na verejné obstarávanie predmetu zákazky - Dodávka a zhotovenie elektronického zabezpečovacieho systému (EZS) s pripojením na pult centralizovanej ochrany (PCO)

 

 Výzva na predloženie cenovej ponuky na verejné obstarávanie predmetu zákazky - Vykonávanie kontroly kvality leteckého paliva JET A1 a plniacich zariadení v zmysle predpisu JIG 4"

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na verejené obstarávanie predmetu zákzaky:,, Dodávka a inštalácia dvoch kusov rolovacíh mreží"

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na verejné obstarávanie predmetu zákazky:,, Vykonanie pravidlených funkčných skúšok, odborných prehliadok a pozáručného servisu požiarnej signalizácie a požiarneho evakuačného rozhlasu"

  

Výzva na predloženie cenovej ponuky na verejné obstarávanie predmetu zákazky: ,, Spracovanie štúdie priestorového rozšírenia kapacity verejného parkoviska "

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na verejné obstaranie predmetu zákazky : ,, Elektroinštalačné práce"

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na verejné obstaranie predmetu zákazky : ,,Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení - elektrických "

  

Výzva na predloženie cenovej ponuky na verejné obstarávanie predmetu zákazky : Stavebné práce - oprava priestorov OOH a serverovne

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na verejné obstarávanie predmetu zákazky: ,,Verejné obstarávanie na realizáctora verejného obstarávania - Dodávateľ upratovacích prác priestorov letiska a upratovanie a čistenie liedadiel"

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na verejné obstarávanie predmetu zákazky : ,,Odborné prehliadky a revízie elektrických zariadení - rok 2014"

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na verejné obstarávanie predmetu zákazky : Dodávka a montáž kamerového systému a záznamového zariadenia do nového odletového terminálu Letiska Sliač a.s.  

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na verejné obstarávanie predmetu zákazky: Oprava kamerového systému 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na verejné obstaranie predmetu zákazky: Dodávka a montáž pultu centralizovanej ochrany (PCO)

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na verejné obstaranie predmetu zákazky: Audit účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2014

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na verejné obstaranie predmetu zákazky: ,, Inštalácia ukazovateľov smeru vetra - WDI"

príloha č.1

príloha č.2

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na verejné obstaranie predmetu zákazky: ,,Havarijná oprava striech objektov spoločnosti

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na verejné obstaranie predmetu zákazky: ,,5 PC súprav"

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na verejné  obstaranie predmetu zákazky : ,,Havarijná oprava opadávajúcej omietky na príletovom termináli"

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk na „Verejné obstaranie na generálnu opravu Pásového dopravníka Frech na nakladanie batožiny do lietadiel“

+ príloha

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk na ,,Verejné obstaranie na realizátora verejného obstarávania -Dodávateľ stavebných prác"

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk na verejné obstarávanie predmetu zákazky: ,,Pracovisko krízového štábu"

+ príloha

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk na verejné obstarávanie predmetu zákazky : ,,Verejné obstarávanie na výkon odborných prehliadok, skúšok a revízií elektrických zariadení letiska Sliač a.s.

 

+ príloha k výzve : Harmonogram vykonávania odb. prehliadok a skúšok elektrických zariadení

  

Výzva na predkladanie cenových ponúk na verejné obstarávanie predmetu zákazky: ,, Verejné obstarávanie na dodanie odsávača dymu pre potreby jednotky ZHS

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk na verejné obstarávanie predmetu zákazky: „Verejné obstaranie na realizátora verejného obstarávania - Dodávateľ leteckých pohonných látok “

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk na verejné obstarávanie predmetu zákazky: ,,Verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela Predajný kútik v Odletovej hale letiska Sliač, a.s. - vyhradený bezpečnostný priestor"

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk na verejné obstarávanie predmetu zákazky: ,,Verejné obstaranie na realizátora verejného obstarávania zhotoviteľa diela - Rekonštrukcia hangáru Pýcha určeného na parkovanie leteckej a pozemnej zabezpečovacej techniky letiska Sliač"

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk na verejné obstarávanie predmetu zákazky: ,,Obstraranie sieťových prvkov pre redundanciu dátovej a VOIP siete letiska + príloha"

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk na verejné obstarávanie predmetu zákazky: ,,Havarijná oprava sociálnych zariadení prevádzkových zamestnancov - Júžné krídlo"

 

Výzva  na predkladanie cenových ponúk na verejné obstarávanie predmetu zákazky: ,,Obstaranie  sieťových prvkov pre zálohovanie dátovej siete letiska"

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky: "Vypracovnia projektovej dokumentácie pre stavebné povolenia Rekonštrukcia Hangár Pýcha"  

 

 -   Stavebný zámer 

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk na verejné obstaranie tovaru : ,,Zdravotnícky materiál"

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na verejné obstaranie služieb: "Vykonanie technického hodnotenia (skušok) stavu únosnosti vzletovej a pristávacej dráhy (d'alejVPD), rolovacej dráhy C (d'alej TWY C) a odbavovacej plochy (d'alej APN) letiska Sliač"

 

Oznámenie o zadaní zákazky - VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY Kurz odbornej prípravy pre prevádzkovateľov SBS

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk na verejné obstarávanie služby - ,,Oprava sociálneho zariadenia na Letisku Sliač  "

 

Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zakázky

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na verejné obstaranie služieb: „Zabezpečenie služieb verejného obstarávania“

 

Zrušenie verejne uverejnenej výzvy na predloženie cenovej ponuky

 


reservation reservation reservation

Sliač

London

Antalya

New York

Prezentácia letiska Sliač

Airport Sliac

Návrat hore